PRIVACY BELEID

Magic White (www.magicwhite.eu) is een gedeponeerd handelsmerk bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Licentienummer 011222759

Met maatschappelijke zetel te Ruisbroeksesteenweg 390, 1620 Drogenbos, België, telefoonnummer +32 2 808 06 34

Het doel van dit privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is de gebruikers van onze site te informeren over de persoonsgegevens die wij zullen verzamelen en de volgende informatie, indien van toepassing:

 1. De persoonsgegevens die wij verzamelen
 2. Het gebruik van de verzamelde gegevens
 3. Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens?
 4. De rechten van de gebruikers van de site
 5. Het cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid werkt in combinatie met de gebruiksvoorwaarden van onze site.

Toepasselijke wetten

Dit beleid is in overeenstemming met de wetten in de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)

Voor inwoners van EU-landen is de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van toepassing op alle beleidsregels inzake gegevensbescherming, ongeacht de locatie van de site. Dit privacybeleid heeft tot doel te voldoen aan de GDPR. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen dit beleid en de GDPR, is de GDPR van toepassing.

Voor inwoners van de staat Californië is dit privacybeleid bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). In geval van tegenstrijdigheden tussen dit document en de CCPA is de nationale wetgeving van toepassing. Indien wij inconsistenties constateren, zullen wij ons beleid aanpassen aan de desbetreffende wetgeving.

Toestemming

Gebruikers stemmen ermee in dat door het gebruik van onze site, zij instemmen met :

 1. De voorwaarden van dit privacybeleid en de
 2. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van de in dit beleid opgesomde gegevens.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze site bezoekt en gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen en opslaan:

 1. Links die een gebruiker aanklikt tijdens het gebruik van de site
 2. Inhoud die de gebruiker op uw site bekijkt

Niet-automatisch verzamelde gegevens

Wij kunnen ook de volgende gegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze site uitvoert:

 1. Voor- en achternaam
 2. Email
 3. Telefoon
 4. Home
 5. Betalingsinformatie
 6. Automatische vulgegevens

Deze gegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld:

Een rekening registreren

Wij verzamelen alleen gegevens die ons helpen het doel te bereiken dat in dit privacybeleid is vermeld. Wij verzamelen geen aanvullende gegevens zonder u daarvan eerst op de hoogte te brengen.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonsgegevens die op onze site worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd of die op de desbetreffende pagina’s van onze site worden aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet verder gebruiken dan hetgeen wij bekendmaken.

De automatisch door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Statistieken

De gegevens die wij verzamelen wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Communicatie

Met wie wij persoonsgegevens delen.

Werknemers
Wij kunnen aan elk lid van onze organisatie gebruikersgegevens bekendmaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken.

Derden.
Wij kunnen gebruikersgegevens delen met de volgende derde partijen:

 1. Het postkantoor

Wij kunnen Gebruikersgegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

 1. Vervoer en verzending van pakketten

Derden zullen geen toegang hebben tot meer gebruikersgegevens dan wat redelijkerwijs nodig is om het gegeven doel te bereiken.

Andere bekendmakingen
Wij zullen uw gegevens niet verkopen of delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

 1. Indien wettelijk vereist
 2. Indien nodig voor een gerechtelijke procedure
 3. Om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen
 4. Aan kopers of potentiële kopers van dat merk wanneer wij het merk willen verkopen

Indien u hyperlinks volgt van onze site naar een andere site, gelieve er rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en praktijken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wij bewaren gebruikersgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Om uw veiligheid te waarborgen, gebruiken wij het protocol voor de beveiliging van transportlagen om persoonlijke informatie via ons systeem te verzenden (SSL)

Alle in ons systeem opgeslagen gegevens zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk voor onze werknemers. Onze werknemers zijn gebonden door strikte geheimhoudingsovereenkomsten en een schending van deze overeenkomst zou leiden tot het ontslag van de werknemer.

Hoewel wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig zijn en dat de gebruikers worden beschermd, bestaat er altijd een risico op schade. Het internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom kunnen wij de veiligheid van gebruikersgegevens niet meer garanderen dan redelijkerwijs haalbaar is.

Minderjarigen

Voor EU-ingezetenen bepaalt de GDPR dat personen jonger dan 15 jaar voor de verzameling van gegevens als minderjarigen worden beschouwd. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om hun gegevens te mogen verzamelen, verwerken en gebruiken.

Uw rechten als gebruiker.

Als gebruiker hebt u recht op toegang tot al uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld. Bovendien hebt u het recht om alle persoonsgegevens waarover wij beschikken bij te werken of te corrigeren, mits dit volgens de wet aanvaardbaar is.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens te allen tijde intrekken of wijzigen, mits dit wettelijk is toegestaan en u ons hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte hebt gesteld.

Hoe kan ik de verzamelde gegevens wijzigen, wissen of betwisten?

Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen of op enigerlei wijze wenst te laten wijzigen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Scroll naar top