Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Object

De huidige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Magic White en de koper vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.magicwhite.eu De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website van Magic White (www.magicwhite.eu) niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en, ten tweede, over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor hij zich onder deze algemene verkoopvoorwaarden kan verbinden.
Magic White behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die welke op de website van Magic Whit (www.magicwhite.eu) worden vermeld, zolang de voorraad strekt. Magic White behoudt zich het recht voor het productassortiment te allen tijde te wijzigen. Elk product wordt op de website voorgesteld in de vorm van een beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken (gebruiksaanwijzing, soort gel). De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper niet. De verkoop van de producten die op de website van Magic White (www.magicwhite.eu) worden aangeboden, is bestemd voor alle volwassen kopers.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) (of meerdere valuta’s) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten worden doorberekend. Magic White behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat vermeld, de enige prijs zal zijn die voor de koper geldt. De aangegeven prijzen omvatten niet de leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten volgens het totaalbedrag van de bestelling. In België zijn de verzendingskosten gratis voor bestellingen gelijk aan of hoger dan 100 € TTC, inclusief BTW; voor bestellingen lager dan 100 € TTC, inclusief BTW worden de verzendingskosten aan de koper aangerekend.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Alvorens te bestellen, moet de koper een account aanmaken op de website van Magic White (www.magicwhite.eu). Het gedeelte over het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de menubalk. Bij elk bezoek zal de koper, als hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (status van bestellingen, profiel…), zich aan de hand van deze gegevens moeten identificeren. Magic White biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende stappen te bestellen en te betalen:

– Beveiligde betaling met Bancontact, iDeal, Visa, Mastercard, Paypal of kredietkaart (via het PAYPAL-systeem): de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt ze indien nodig (hoeveelheden, referenties…), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper meegedeeld, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via Paypal”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van de huidige algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken, en vervolgens het valideren van de bestelling door op de knop “Bestellen” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van PAYPAL om veilig zijn Paypal-rekening of persoonlijke kredietkaartgegevens in te voeren. Indien de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling via Paypal rekening of creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart, kan de koper de annulering van de betaling met de kaart eisen, en de betaalde bedragen zullen dan worden terugbetaald of gecrediteerd. Een bankkaarthouder is niet aansprakelijk indien is bewezen dat de betwiste betaling op frauduleuze wijze, op afstand en zonder fysiek gebruik van de kaart is verricht. Om terugbetaling te verkrijgen van het frauduleuze debet en eventuele bankkosten die de transactie heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder het debet schriftelijk aanvechten bij zijn of haar bank binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen indien het contract tussen de kaarthouder en zijn of haar bank daarin voorziet. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van ten hoogste één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaarschrift van de houder. De houder is niet aansprakelijk voor de kosten van teruggave van de bedragen. De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er ten volle kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht zich op zijn eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. Indien de koper beschikt over een e-mailadres en indien hij dit op zijn bestelbon heeft vermeld, stuurt Magic White hem een e-mail ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling. Indien de koper contact wenst op te nemen met Magic White kan hij dit doen per e-mail [email protected]; of per telefoon op +32 (2) 808 06 34

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Magic White behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en taksen inbegrepen.

Artikel 6. Terugtrekking

Onder Art. VI.47 van het consumentenwetboek beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten.

Artikel 7. Levering

De leveringen worden verricht op het adres dat op de bestelbon is aangegeven en dat zich uitsluitend binnen het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De bestellingen worden gedaan door La Poste, leveringsdienst met tracking, levering zonder handtekening. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven; indien zij meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. Magic White kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakje bezorgen. De koper wordt aan huis afgeleverd door zijn postbode. Indien de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een bericht van doorgang, dat hem in staat stelt de bestelde producten op het dichtstbijzijnde postkantoor af te halen, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode. De aan het vervoer verbonden risico’s zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop de artikelen de lokalen van Magic White verlaten. De koper is verplicht de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij de levering te controleren in aanwezigheid van de medewerker van De Post of de bezorger. In geval van schade tijdens het vervoer moet elk protest bij de vervoerder worden ingediend binnen drie dagen na de levering.

Artikel 8. Garantie

Alle door Magic White geleverde producten vallen onder de wettelijke garantie voorzien in art. 1649bis-1649octies van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggezonden naar Magic White die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten per post naar het volgende adres worden gezonden: de Ruisbroeksesteenweg 390 te. 1620 Drogenbos, binnen dertig dagen na levering.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid

Magic White is bij de verkoop op afstand alleen gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van Internet, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van Magic White (www.magicwhite.eu) zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Magic White. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken, op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, hetzij in de vorm van een foto, logo, afbeelding of tekst.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

Magic White verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij/zij verplicht kan zijn door te geven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem/haar is onderworpen aan de bepalingen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

In dit verband heeft de internetgebruiker recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de informatie die op hem betrekking heeft. Hij kan dit op elk moment aanvragen per e-mail aan Magic White, [email protected].

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen of betwistingen is de rechtbank van Brussel bevoegd.

Scroll naar top